Weinig nieuws in de Nieuwsbrief woningbouw oktober 2023 van gemeente Duiven.

Zoals bekend hebben het ontwerpbestemmingsplan “Plakse Weide” en het ontwerpbesluit “hogere grenswaarden geluid Plakse Weide” tot 19 juli 2023 ter inzage gelegen.

De gemeente meldt in de nieuwsbrief van oktober dat zij diverse zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit “hogere grenswaarden geluid Plakse Weide” heeft ontvangen en dat zij bezig is met het opstellen van de zienswijzenota voor beide besluiten. De gemeente geeft niet aan wanneer de zienswijzen en de zienswijzennota’s ter besluitvorming worden aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Duiven. De tekst van de nieuwsbrief is te lezen op: https://www.duiven.nl/plakse-weide

Vergelijkbare berichten