Op 18 juli hebben wij onze zienswijze Ontwerpbestemmingsplan “Plakse Weide” ingediend bij de gemeente Duiven. Tegelijkertijd ook onze zienswijze “Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Plakse Weide”. Met deze zienswijzen willen we vooral bereiken dat gemeenteraad en college van B&W maatregelen gaan nemen om de knelpunten op te lossen, die ontstaan op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Daarnaast willen we bereiken dat de geluidsbelastingen op de woningen op Plakse Weide, Lommerweide en Vergert-Oost niet hoger worden dan 53 dB. Boven die norm ontstaan gezondheidsrisico’s voor de bewoners.

Voor Plakse Weide speelt ook de stankoverlast van de varkenshouderij aan de Laarstraat. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden waarschuwt de gemeente Duiven om niet te bouwen binnen de 2 OU/m3 contour. De helft van Plakse Weide ligt echter binnen deze contour.

Met onze zienswijzen reageren we op het Ontwerpbestemmingsplan “Plakse Weide” en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden “Plakse Weide”.

Zijn we tegen woningbouw op Plakse Weide? Nee, helemaal niet. We zijn voor woningbouw èn voor leefbare wijken.

Vergelijkbare berichten