Het college van B&W van Duiven heeft het besluit genomen om de anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar Plakse Weide zo spoedig mogelijk na de gemeenteraadsvergadering van 14 november te ondertekenen. Voordien krijgt de raad nog inzage in het concept. De overeenkomst is vertrouwelijk en deels geheim.

Een anterieure overeenkomst is een set van afspraken tussen de gemeente en de grondeigenaar en/of de projectontwikkelaar bij een bouwproject. De afspraken gaan over verschillende zaken, maar vooral over de financiële bijdragen van betroken partijen aan de ruimtelijke ontwikkeling. De overeenkomst wordt afgesloten voorafgaand aan een wijziging van het bestemmingsplan. Een anterieure overeenkomst is privaatrechtelijk van aard en wordt gesloten op basis van vrijwilligheid.

Volgens het principebesluit, dat de gemeenteraad in de zomer van 2022 over Plakse Weide heeft genomen, moet uit de overeenkomst blijken dat de projectontwikkelaar alle maatregelen financiert, die nodig zijn om te komen tot een goed woon- en leefklimaat op Plakse Weide en die nodig zijn om een verslechtering van het woon- en leefklimaat van omwonenden te voorkomen dan wel te minimaliseren. De anterieure overeenkomst dient ook de economische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen. Uitgangspunt hierbij is dat de woningbouwontwikkeling op Plakse Weide geheel kostenneutraal is voor de gemeente. Dit betekent dat alle kosten die de gemeente ten behoeve van de woningbouwontwikkeling op Plakse Weide maakt, met in begrip van maatregelen die in de omgeving getroffen moeten worden, door initiatiefnemer aan de gemeente worden vergoed.

Zoals bekend vraagt de stichting 3Wijken om het uitvoeren van het Plan Verkeer(sveiligheid) & Geluid, dat omwonenden hebben ontwikkeld. De omwonenden hebben bij de ontwikkeling van het plan gebruik gemaakt van goede voorbeelden in andere gemeenten en van tips van de provincie Gelderland. Voor de financiering kan aanspraak worden gemaakt op fondsen van het rijk en de provincie.
Alleen door het uitvoeren van dit plan kan Plakse Weide leefbaar worden en kunnen de omliggende wijken leefbaar blijven. De afgelopen jaren heeft noch de gemeente noch de projectontwikkelaar een open gesprek willen voeren over of een begin willen maken met dit plan. Grote kans dat de vertraging van de woningbouw hierdoor nog verder oploopt.

Vergelijkbare berichten